REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).

Regulamin określa warunki obsługi pasażerów, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie drogowym osób wykonywanej przez PHU Badura-Małuch Beata Badura, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.

Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:

przewozy regularne i przewozy regularne specjalne

grupowe przewozy osób

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

Pasażer (podróżny) – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i

licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

Bilet JEDNORAZOWY (paragon fiskalny) – dokument uprawniający do przejazdu osoby

na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

Bilet MIESIĘCZNY (legitymacja Przewoźnika, dokument uprawniający do stosowania ulg ustawowych i paragon fiskalny) – dokument imienny uprawniający do przejazdu osoby na podanej trasie( legitymacja ), w określonym terminie ( od 1 do ostatniego każdego miesiąca) i za ustaloną cenę.

Przewóz regularny – publiczny przewóz osób w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób.

Grupowy przewóz osób – przewóz wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich, tj. uczestników przewozu grupowego

Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.

Rozkład jazdy – plan jazdy autobusów na danej trasie z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw poszczególnych przystanków.

&2 PRZEWOŹNIK

  1. Przewoźnik w komunikacji publicznej obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi zarówno w dworcowych punktach odprawy, jak też podczas przewozu taborem autobusowym.

  2. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.

  3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie a w razie potrzeby korzystając z pomocy Policji i organów porządkowych usunąć z autobusu osoby:

a) nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu

b) zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie,

c) odmawiające zapłacenia należności za przewóz

d) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zagrażające bezpieczeństwu innych pasażerów lub zachowujące się w sposób wulgarny

e) uciążliwe dla innych pasażerów, zachowujące się w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub komfort jazdy podróżnych lub kierowcy.

f) wyrażające się w sposób obraźliwy wobec innych pasażerów, kierowcy lub przewoźnika, ubliżające lub wyrażające negatywną opinię nt. ww. osób bez podstawnie,

jednocześnie zniechęcając innych pasażerów do dalszej jazdy lub ze skutkiem negatywnym wpływają na opinię przewoźnika. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

  1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

5. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu jeżeli:

– zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom np.:

a) śmierć lub wypadek na drodze, kolizje drogowe,

b) zjawiska losowe i trudne warunki atmosferyczne,

c) uszkodzenia przystanków,

d) zastosowanie się do żądań policji lub służb ratunkowych,

e) śmierć lub zachorowanie pasażera w czasie przewozu,

f) akty terrorystyczne lub wandalizm,

g) zamknięcia dróg, objazdy, trudne do przewidzenia zmiany w natężeniu ruchu

– podróżny nie zastosował się do przepisów przewozowych,

– ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu

posiadanych środków transportowych,

– w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach.

6. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualny rozkład jazdy, cennik i zapewnia zainteresowanym podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.

7. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką pasażer poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika jak i jego pracownika

8. Znalezione rzeczy w autobusie są przechowywane w siedzibie firmy do 3 miesięcy. Po upływie 3 miesięcy są one utylizowane.

&3 PASAŻER

1. Pasażer jest obowiązany do:

a) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz regulaminu,

b) posiadania ważnego i odpowiedniego do linii i kursu biletu lub dokumentu uprawniającego

do przejazdu ulgowego i okazać go na żądanie obsługi autobusu lub organów kontroli

c) płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy, jednocześnie spełnia on funkcję ubezpieczenia NNW w momencie przejazdu.

d) przybycia na miejsce odjazdu na 10 minut przed planowanym odjazdem,

e) stosowania się do poleceń załogi autobusu.

2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza lub niszczy autobus jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji,

to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 200 PLN za każdy dzień wyłączenia autobusu z eksploatacji.

4. Pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach, które widnieją na rozkładzie jazdy.

5. W czasie jazdy pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien i nie przemieszczać się bez zgody kierowcy.

6. Dziecko do lat czterech podróżuje bezpłatnie z osobą, która wykupiła bilet, o ile nie korzysta z osobnego miejsca do siedzenia.

7. Na pokładzie autobusu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

9. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

&4 BILET

1. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.

2. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

3. Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym docelowo od punktu a do punktu b i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu, a następnie korzystając z tego samego biletu i podróżować dalej.

4. Bilet miesięczny (paragon fiskalny) ważny jest tylko i wyłącznie z legitymacją PHU Badura-Małuch Beata Badura, na której widnieje zdjęcie, nazwisko i imię pasażera, nr klienta oraz trasa przejazdu. W przeciwnym razie bilet zostaje uznany jako nieważny i nałożona zostaje kara w wysokości 200PLN.Bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc, czyli od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

5. Bilet miesięczny ulgowy (wg ulg ustawowych) przysługuje osobom uprawnionym do danej ulgi po okazaniu ważnej legitymacji, karty lub zaświadczenia wskazującego na posiadanie ulgi. Bilet miesięczny ulgowy jest ważny z legitymacją szkolną lub studencką jak i z legitymacją PHU Baura-Małuch Beata Badura, na której widnieje zdjęcie, nazwisko i imię pasażera, nr klienta oraz trasa przejazdu.

6. Biletu miesięcznego imiennego nie wolno odstąpić innej osobie. W przypadku odstąpienia, pożyczenia itp. osobie trzeciej swojego biletu miesięcznego nałożona zostanie kara w wysokości 200 PLN na osobę nieposiadającą biletu.

7.W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie.

8. Bilet uszkodzony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych na nim informacji jak również bilet przerabiany jest nieważny.

9. Wtórników biletów (paragonów fiskalnych) utraconych, zniszczonych itp. nie wydaje się.

10. Pasażer traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie (dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się także zaświadczeń uprawniających do podróżowania bez ważnego biletu.

&5 ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Przewoźnika zobowiązań wobec pasażera, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, pasażer posiadający ważny bilet jednorazowy otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet tylko i wyłącznie w biurze firmy PHU Badura-Małuch Beata Badura. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie czytelnego oryginalnego biletu jednorazowego. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.

2. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności.

3. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego.

4. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika (np.: przerwy w ruchu, utraty połączenia na skutek awarii autobusu bądź odwołania czy opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) i nie skorzystał z przewozu zastępczego.

5. Nie przysługuje zwrot należności za bilety miesięczne.

&6 PRZEWÓZ OSÓB W KOMUNIKACJI REGULARNEJ

1. Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd lub przewóz bagażu oraz udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego – przed rozpoczęciem przewozu

2. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa stosowana przez przewoźnika taryfa.

3. Przewóz uznaje się za rozpoczęty z chwilą , gdy autobus w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
4. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

5. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo Przewozowe i Kodeksu Cywilnego.

6.Powstanie szkody podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez kierowcę autobusu (spisane zostaną wszelkie niezbędne dane pasażera odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę, jeżeli pasażer ten odmawia pokrycia szkody lub nie chce ujawnić swoich danych, kierowca ma prawo wezwać odpowiedni organ porządkowy).

7. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez Przewoźnika i usługobiorcę w postępowaniu sądowym (po wyczerpaniu drogi reklamacji/wezwania), określają przepisy art. 75 Ustawy Prawo Przewozowe.

8. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe

&7 PRZEWÓZ RZECZY I ZWIERZĄT PODRÓŻNEGO

1.Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo przewiezienia ze sobą bezpłatnie:

a) dziecka w wieku do lat 4 pod warunkiem nie zajmowania przez dziecko osobnego miejsca,

b) łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż ręczny, które:

– nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo

– są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,

– nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta którą podróżny ma do dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

c) rzeczy zaliczanych do bagażu ręcznego

d) małych zwierząt pokojowych (jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody).

e) składanego wózka inwalidzkiego, jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy

2. Rzeczy zabrane do wnętrza autobusu lub bagażnika, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego, uważane są za duży bagaż, za który pobierana jest osobna opłata wg taryfy biletu jednorazowego na danej trasie. W przypadku przewozu wózka dziecięcego, należy zgłaszać fakt przewozu przewoźnikowi na 24 godziny przed planowanym przewozem.

3. W autobusie nie wolno przewozić:

– przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,

– rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, administracyjnych, celnych i sanitarno– porządkowych (m.in. materiałów zapalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych),

– nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia),

– żywych zwierząt, z wyjątkiem przewidzianych w ust. 4 i 5.

4. Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą i pod własnym nadzorem przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

5. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione w autobusie przez pasażera.

6. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca bagażu nie może przekroczyć 100 zł. Bagaż o wartości wyższej pasażer powinien ubezpieczyć we własnym zakresie.

7. Fakt utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie zgłosić kierowcy w celu uzyskania potwierdzenia, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres siedziby przewoźnika.

&8 KONTROLA PASAŻERÓW

1.Przewoźnik, kierowca lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem może dokonywać kontroli biletów pasażerów.

2. Podczas kontroli biletów przewoźnik lub osoba kontrolująca sprawdza:

BILET JEDNORAZOWY (paragon fiskalny) – czytelny, z aktualną datą i godziny kursu, ceną adekwatną do przejazdu na danej trasie oraz jeśli jest ulga, dokument potwierdzający rodzaj ulgi

BILET MIESIĘCZNY (paragon fiskalny i legitymacja) – ważny jest tylko i wyłącznie z legitymacją PHU Badura-Małuch Beata Badura, jak i legitymacją szkolną lub studencką, na której widnieje zdjęcie, nazwisko i imię pasażera, nr klienta oraz trasa przejazdu, a na paragonie data wydania i ważności biletu oraz cena zgodna z trasą przejazdu i zastosowaną ulgą, jeśli taka przysługuje.

3. W razie stwierdzenia braku ważnego lub odpowiedniego lub zniszczonego w sposób utrudniający odczytanie biletu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają należność w wysokości 200PLN albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

4. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, a w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera – zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

5. W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

&9 GRUPOWY PRZEWÓZ OSÓB

Umowę grupowego przewozu osób zawiera z przewoźnikiem organizator takiego przewozu, zwany dalej „organizatorem”. W grupowym przewozie osób do obowiązków organizatora należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych; organizator i uczestnik ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa przewozowego i kodeks cywilnego.

&10 COVID 19

Pasażerowie muszą nosić odpowiednie maseczki ochronne lub w inny skuteczny sposób zasłonić usta i nos od momentu rozpoczęcia podróży tj. wejścia do pojazdu. Usta i nos muszą być zakryte przez cały czas trwania podróży. Pasażerowie, którzy nie noszą odpowiednich środków ochrony mogą zostać wykluczeni z podróży. W takim przypadku nie mają oni prawa do alternatywnego środku transportu oraz zwrotu kosztów przejazdu. Na pokładach naszych autobusów dostępne są środki do dezynfekcji rąk a po każdym kursie autobusy poddawane są dezynfekcji.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial