REGULAMIN

Regulamin obowiązujący w PHU Badura – Małuch Beata Badura

ROZDZIAŁ I
§ 1
1. Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe / Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ oraz art. 18b. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2088 z późniejszymi zmianami/.
2. Regulamin określa warunki obsługi pasażerów, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie drogowym osób wykonywanej przez PHU Badura – Małuch Beata Badura 64-920 Piła ul. Stańczyka 36, zwanym dalej „Przewoźnikiem” posiadającym licencję na krajowy i międzynarodowy przewóz osób wydaną przez Starostę pilskiego.
3. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:
• przewozy regularne i przewozy regularne specjalne.
• grupowe przewozy osób.
4. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo Przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem przewozu umowy należy kierować na adres:
– listownie : PHU Badura – Małuch Beata Badura 64-920 Piła ul. Stańczyka 36
– poczta elektroniczna : autobusik77@wp.pl lub przez formularz kontaktowy ze stronty www.phu-badura.com
6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
regularny przewóz osób – przewozy regularne osób wykonywane po drogach publicznych według uzgodnionego i podanego do wiadomości publicznej rozkładu jazdy autobusów wynikającego z udzielonych przez odpowiedni organ administracji terenowej zezwoleń na podstawie indywidualnych umów przewozów zawieranych bezpośrednio między przewoźnikiem a pasażerem,
przewozy regularne specjalne – przewozy regularne osób wykonywane po drogach publicznych według uzgodnionego rozkładu jazdy autobusów wynikającego z udzielonych przez odpowiedni organ administracji terenowej zezwoleń, na podstawie umowy zawartej między przewoźnikiem, a organizatorem przewozu.
przewozy grupowe – przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem, a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich -tj. uczestników przewozu grupowego,
punkt odprawy – dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub inne określone miejsce dla grupy osób w przewozie grupowym,
kurs autobusowy – określone w rozkładzie jazdy połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku,
autobus – pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu nie mniej, niż 9 osób.
przystanek autobusowy – miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca.


ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE
§ 2
1. W regularnym przewozie osób Przewoźnik jest zobowiązany do zawarcia umowy przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów stanowiących załączniki do zezwoleń na realizację regularnych przewozów na poszczególnych liniach.
2. Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie osób wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu) i udokumentowania Przewoźnikowi przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego przed rozpoczęciem przewozu, lub okazania dokumentu uprawniającego do zajęcia miejsca w autobusie bez uiszczania opłaty za przejazd.
3. W przypadku naruszenia przez podróżnego postanowień określonych w ust.2, umowa przewozu zostaje zawarta przez samo zajęcie miejsca w autobusie. Pasażer ponosi konsekwencje określone w § 23.
4. Wykonanie umowy przewozu uważa się za rozpoczęte z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.
§ 3
Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazyjnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp.) lub zorganizować przewozy regularne specjalne (pracownicze lub szkolne ).
§ 4
1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez Przewoźnika taryfa i wydane na jej podstawie cenniki, oraz właściwe ustawy i rozporządzenia, a także zawarte z uprawnionymi organami umowy.
2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne cenniki i zapewnia zainteresowanym pasażerom wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych u obsługi autobusu oraz w punktach odpraw.
§ 5
Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:
1. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
2. klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
3. ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,
4. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach.
§ 6
1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką pasażer poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika jak i jego pracownika.
2. Za rzeczy i zwierzęta, które pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczane podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
4. Powstała szkoda, na którą pasażer został narażony podczas przewozu, powinna być zgłoszona niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
5. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych w Ustawie Prawo Przewozowe i Kodeks Cywilny.
§ 7
Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
§ 8
1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez Przewoźnika i usługobiorcę w postępowaniu sądowym (po wyczerpaniu drogi reklamacji/wezwania), określają przepisy art. 75 Ustawy Prawo Przewozowe.
2. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.


ROZDZIAŁ III
REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB
§ 9
1. Przewoźnik w regularnym przewozie osób obowiązany jest zapewnić pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi.
2. Przewoźnik ogłasza:
a/ na przystankach autobusowych informację o obowiązującym rozkładzie jazdy,
b/ w punktach odpraw będących w jego zarządzaniu – informacje o obowiązującym rozkładzie jazdy, cenach i warunkach sprzedaży biletów, godzinach otwarcia punktów obsługi klientów oraz regulamin przewozów,
c/ w autobusach- informacje o stosowanych cenach i warunkach sprzedaży biletów, regulamin przewozów.
3. Przewoźnik ustala, że Pasażer, który nabył bilet w kasie zobowiązany jest stawić się na przystanku autobusowym lub punkcie odpraw, co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
§ 10
1. Pasażerowie mogą wsiadać i wysiadać z autobusów tylko na przystankach autobusowych umieszczonych w rozkładzie jazdy.
2. Zatrzymanie autobusu między przystankami uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy pasażer zamierzający wsiąść lub wysiąść zalicza się do osób wymagających specjalnej opieki, oraz zezwala na to organizacja ruchu na drodze i zasady jego bezpieczeństwa.
3. Autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca winien zatrzymać na żądanie pasażera w najbliższym odpowiednim miejscu.
4. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca autobusu ma obowiązek dowieść bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej.
§ 11
1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, pasażer obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłoszonych przez Przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
2. Przy zajmowaniu przez pasażera miejsca w autobusie, Przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu osobie z biletem jednorazowym z miejscem numerowanym do siedzenia, następnie (według kolejności wsiadania) posiadaczowi ważnego na dany kurs biletu miesięcznego, a w ostatniej kolejności osobie bez biletu. W przypadku nie przestrzegania przez pasażera § 9 ust. 3 pierwszeństwo przejazdu nie jest honorowane.
3. Pasażer może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.
4. W autobusach pospiesznych z miejscami numerowanymi, miejsce wskazane na bilecie przysługuje podróżnemu tylko przy wsiadaniu na przystanku, z którego autobus rozpoczyna jazdę. Wsiadając na przystanku pośrednim pasażer może zając swoje miejsce oznaczone na bilecie, jeżeli nie zostało ono jeszcze zajęte przez innego podróżnego albo inne wskazane przez kierowcę o ile w autobusie są nadal wolne miejsca.
5. Pasażer zajmujący miejsce oznaczone napisem : ” dla inwalidy” lub ” dla osoby z dzieckiem na ręku”, winien je zwolnić dla osoby uprawnionej. Nie dotyczy to pasażerów autobusów pospiesznych, którzy posiadają bilety z wyznaczonymi numerami miejsc.
6. W czasie jazdy pasażer winien zachować rozwagę i ostrożność a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wsiadać i wysiadać z autobusu będącego w ruchu.
7. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
8. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez pasażerów i obsługę autobusu.
9. Przewoźnik może wprowadzić w niektórych typach autobusów zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
§ 12
1. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z autobusu osoby:
a/ zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie,
b/ uciążliwe dla pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz.
2. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób, kierowca jest obowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o tym pasażerów oczekujących na przystankach.


ROZDZIAŁ IV
BILETY
§ 13
1. Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie w czasie korzystania z przejazdu ważny bilet i dokument uprawniający do przejazdu, a także okazać na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli.
2. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
3. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego posiadacza.
4. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także tożsamość jego posiadacza.
5. Każdy bilet miesięczny jest kupowany na dany miesiąc.
6. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
7. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przejazdu. Przy przejazdach z przesiadaniem pasażer winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet, chyba, że z biletu wynika inaczej.
8. Przewoźnik obowiązany jest dopuścić w marę wolnych miejsc w autobusie do przejazdu posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem, niż określony w bilecie.
9. Bilety miesięczne bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nieposiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu.
10. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie wystawia się wtórników. Pasażer traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie (dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się także zaświadczeń.
11. Bilet wydany przez innego przewoźnika jest ważny jedynie, jeżeli sprzedany został na kursy Przewoźnika.
§ 14
1. Pasażer obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu w kasie Przewoźnika, jego agenta lub u kierowcy autobusu.
2. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje dotyczące daty i godziny odjazdu nie będą uwzględniane.
3. Kasy prowadzą przedsprzedaż biletów 30 dni przed planowana podróżą.
4. Bilet uszkodzony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych na nim informacji jak również bilet przerabiany jest nieważny.
5. Sprzedaży i przedsprzedaży biletów dokonuje się według kolejności zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby ( Posłowie i Senatorowie), uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.
6. Przewoźnik wyznacza w razie potrzeby i w miarę możliwości oddzielne kasy biletowe do sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych. Warunki nabywania i korzystania z tych biletów określa taryfa.
7. Podróżny, który nie nabył biletu w kasie, oraz osoba wsiadająca na przystanku, może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca, a brak biletu zgłosić obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do autobusu.
8. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.
§ 15
1. Pasażer, który posiada bilet na przejazd lub dokument uprawniający do przejazdu, ma prawo przejazdu w relacji na jaką opiewa bilet i w określonym autobusie.
2. Pasażer obowiązany jest zachować bilet na przejazd i przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży.


ROZDZIAŁ V
ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY
§ 16
1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Przewoźnika zobowiązań wobec pasażera, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu poświadczonego przez kierowcę. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
2. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn niewystępujących po stronie Przewoźnika zwrot należności za przejazd może być dokonany po okazaniu biletu, na którym dokonano w kasie biletowej, u dyżurnego ruchu potwierdzenia odstąpienia od umowy, z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
3. Podróżny, którego nie dopuszczono do przewozu z przyczyń niewystępujących po stronie Przewoźnika, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie, którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości brutto.
4. W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyń zależnych od pasażera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi odbiorca.
5. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub odjeździe środka transportowego, na przejazd którym były wydane.
6. Wnioski o zwrot należności przez Przewoźnika są rozpatrywane nie później, niż w terminie 30 dni od pierwszego dnia terminu ważności.
7. Poświadczenie biletu jako niewykorzystanego nie powoduje przedłużenia terminu jego ważności.
8. Zwrot należności za bilety na przejazd wielokrotny :
– zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrotu dokonuje kasa biletowa)
– należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów, o ile bilet został zwrócony w okresie jego ważności, w trybie pisemnej reklamacji.
9. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego, zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu, w którym winny być wykorzystane, chyba, że podróżny uzyskał wcześniej poświadczenie niewykorzystania z powodu choroby, albo innych ważnych przyczyn, całkowicie od niego niezależnych.
10. Od zwracanych należności Przewoźnik potrąca 10% odstępnego.
11. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika (np.: przerwy w ruchu, utraty połączenia na skutek awarii autobusu bądź odwołania czy opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) i nie skorzystał z przewozu zastępczego.